I'm a title. ​Click here to edit me.

חיות בגינה

 Animals in my garden

עמי 12 13 048.JPG
עמי 12 13 048.JPG
1 דרור צמא.JPG
1 דרור צמא.JPG
2 פרת משה.JPG
2 פרת משה.JPG
במקום עציץ (1).JPG
במקום עציץ (1).JPG
במקום עציץ (2).jpg
במקום עציץ (2).jpg
במקום עציץ.JPG
במקום עציץ.JPG
חרדון מסווה 4.JPG
חרדון מסווה 4.JPG
חתלתולים ברימון 5.JPG
חתלתולים ברימון 5.JPG
חתול שחור מסתתר 6.JPG
חתול שחור מסתתר 6.JPG
7 יונת בר עפה.JPG
7 יונת בר עפה.JPG
צמד חתולים בחורף 8.jpg
צמד חתולים בחורף 8.jpg
צמד חתולים בחורף 8 (1).JPG
צמד חתולים בחורף 8 (1).JPG
בולבולים 9.JPG
בולבולים 9.JPG
חתלתול וחתול.JPG
חתלתול וחתול.JPG
חתלתול וחתול (1).JPG
חתלתול וחתול (1).JPG
חתלתול וחתול (2).JPG
חתלתול וחתול (2).JPG
זיקית 10 (1).JPG
זיקית 10 (1).JPG
זיקית 10.JPG
זיקית 10.JPG
חתול מתחפש 11 (3).JPG
חתול מתחפש 11 (3).JPG
חתול מתחפש 11.JPG
חתול מתחפש 11.JPG
חתול מתחפש 11 (1).JPG
חתול מתחפש 11 (1).JPG
חתול מתחפש 11 (2).JPG
חתול מתחפש 11 (2).JPG
12תרנגולת.JPG
12תרנגולת.JPG
צמד 13.JPG
צמד 13.JPG
חתלתולי וזית.JPG
חתלתולי וזית.JPG
חתלתולי וזית (3).JPG
חתלתולי וזית (3).JPG
חתלתולי וזית (2).JPG
חתלתולי וזית (2).JPG
חתלתולי וזית (1).JPG
חתלתולי וזית (1).JPG

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.