I'm a title. Click here to edit me

גובה מפני המצע לצמרת   =     עד כ - 6 ס"מ          = SHITO or  Mini-bonsai

גובה מפני המצע לצמרת   =     עד כ-10 - 8 ס"מ     = MAME or  bean-size

גובה מפני המצע לצמרת   =     עד כ-  16 ס"מ        = KOMONO

גובה מפני המצע לצמרת   =     עד כ-  28-25 ס"מ   =Shohin-bonsai

גובה מפני המצע לצמרת   =          20-40 ס"מ.       =  KIFU

גובה מפני המצע לצמרת   =          40-60  ס"מ. = CHU

גובה מפני המצע לצמרת   =          מעל 60 ס"מ      =  . DAI

 

קווים מנחים למידות עצי בונסאי

  Copyright © 2012

   . All Rights Reserved

 All images are for personal viewing only

 © כל הזכויות שמורות,אין להעתיק או לשכפל מאמרים ותמונות מהאתר.
כל המעתיק או משכפל מהאתר ללא אישור בכתב מבעלי האתר יהיה צפוי לקנסות אשר קבועים בחוק.
כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, מאמרים והצגה מילולית, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק,לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.